බටහිර දොස්තරවරැ සොයා ගත් කංසා විද්‍යාවකංසා පිලිබදව පර්යේෂණසිදුකර ඇත්තේ බටහිර ජාතික වෛද්‍යවරු විසිනි! එහෙත් පුදුමයට කරුණ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජිවත්වන …

13 Comments

  1. 1.🍺🍺🍺🐮🐮🐮(🤼🤼) 2.🍁🍁🍁🗽🗽🗽👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦 මෙව්ව ඉතින් මුන්දලා….කවද තේරුම්ගනීද මන්ද

  2. Congratulation sir. Waiting sri lanka good peapls 🍁🍁🍁💞💞💞🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*